Contact Desi Kitchen Catering & Take Away

Opening hours

Monday - Sunday
02:00 PM - 09:00 PM

Contact Desi Kitchen Catering & Take Away

Desi Kitchen Catering & Take Away
Maria Dehlis Vei 43, 1084 Oslo, Norway
Submit
Google Maps
Map Satellite